Танилцуулах бүтээл: Democracy in East Asia: A New Century

Author: Larry Diamond, Marc F. Plattner, and Yun-han Chu eds. 2013. The Johns Hopkins University Press.

Уг бүтээлийг Азийн Барометер 2013 онд гүйцэтгэж олонд хүртээл болгожээ. Шинэ зуун дахь Зүүн Азийн бүс нутгийн ардчиллын талаар өгүүлсэн уг бүтэлийг уншихыг зөвлөж байна.