Танилцуулах бүтээл: Party Politics in East Asia: Citizens, Elections and Democratic Development

Author: Russell Dalton, Doh Chull Shin, and Yun-han Chu eds. 2008. Lynne Rienner Publishers.

Уг бүтээлийг Азийн Барометер 2008 онд гүйцэтгэж олонд хүртээл болгожээ. Зүүн Азийн бүс нутаг дахь ардчиллын хөгжил, сонгууль ба иргэдийн оролцооны талаар дэлгэрэнгүйг дээрх эх сурвалжаас авах боломжтой.